Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.06.2019

4427579599

plyn 6/2019

653,60 EUR šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

28.05.2019

1900164

servisná oprava 2 dúchadiel/ČOV

504,19 EUR Päťstoštyri € 19/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

28.05.2019

201939

cd Na godžinke po nasymu

165,00 EUR Jednostošesťdesiatpäť €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

17.05.2019

1051901192

vývoz TKO

139,66 EUR Jednostotridsaťdeväť € 66/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.05.2019

OJN002/19

dodávka materiálu a práce na Obecnom úrade Reľov

3 097,76 EUR Tritisícdeväťdesiatsedem € 76/100

Ján Gurecký, Veľká Lomnica

Obec Reľov

13.05.2019

5508470261

telefón

12,37 EUR Dvanásť € 37/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.05.2019

5508470392

telefón

25,97 EUR Dvadsaťpäť € 97/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.05.2019

5508475335

telefón

12,95 EUR Dvanásť 95/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.05.2019

5508484201

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.05.2019

7293224574

elektrina

115,19 EUR Jednostopätnásť € 19/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.05.2019

7293760024

elektrina

15,98 EUR Päťnásť € 98/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.05.2019

232019

uvedenie kotla do prevádzky

250,00 EUR Dvestopäťdesiat €

František Modla - ELPROGAS, Spišská Belá

Obec Reľov

06.05.2019

1905054

zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby, spracovanie dokumentácie k OOU

180,00 EUR Jednostoosemdesiat €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

06.05.2019

219400392

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

06.05.2019

4434516267

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

06.05.2019

7456258490

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

17.04.2019

0352019

farby, riedidlo

171,76 EUR Jednostosedemdesiatjeden € 76/100

TATRAMETAL PP s.r.o

Obec Reľov

12.04.2019

1051900817

vývoz tko

84,68 EUR Osemdesiatštyri € 68/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.04.2019

5503873831

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2019

5503874087

telefón

20,18 EUR Dvadsať € 18/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2019

5503877783

telefón

10,74 EUR Desať € 74/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2019

5503887282

telefón

10,33 EUR Desať € 33/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.04.2019

7292511444

elektrina VO 4/2019

133,32 EUR Jednostotridsaťtri € 32/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.04.2019

7294046929

elektrina ČOV/4/2019

54,38 EUR Päťdesiatštyri € 38/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.04.2019

435190081

ročné nájomné za vodný tok Rieka

1,03 EUR Jedno € 03/100

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: