Obsah

Rozhodnutie predsedu NR SR z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov:  Vyhlásenie volieb.pdf (188.83 kB)

 

Informácia o spôsobe hlasovania:   Informácia o spôsobe hlasovanie.pdf (98.31 kB)

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený:  Právo voliť.pdf (137.19 kB)

 

Oznámenie počtu obyvateľov obce Reľov k 10.06.2022:    zverejnenie počtu obyvateľov.pdf (375.21 kB)

 

Oznámenie o určení počtu poslancov, o utvorení volebného obvodu a určení úväzku starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

oznámenie.pdf (259.79 kB)

uznesenie.pdf (151.22 kB)

 

Oznámenie zapisovateľa MVK 2022:      zapisovateľ.pdf (207.02 kB)

 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OkVK   Zverejnenie e-mailovej adresy.pdf (203.77 kB)

 

Určenie volebných okrskov a volebnej miestnosti pre voľby do OSO a OSK, konaných dňa 29.10.2022 vol.okrsok a vol.miestnosť.pdf (386.23 kB)

 

Všeobecné informácie z Ministerstva vnútra SR:  https://www.minv.sk/?volby-selfgov22 

 

Zoznam zaregistrovaných kadndidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Reľove volbyposlancov.pdf (196.76 kB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Reľov voľbystarostu.pdf (184.22 kB)

 

Informácia pre voličov o povinnosti preukázať svoju totožnosť

platným občianskym preukazom:

Bratislava – 13. októbra 2022 –  Volič preukáže svoju totožnosť v spojených krajských a komunálnych voľbách občianskym preukazom. Cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca.

Ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje, že cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie.  

V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Nepreukázanie totožnosti bráni voličovi vo výkone práva hlasovať v danom momente, neznamená však, že volič svoje právo stráca. Totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca možno preukázať až do skončenia hlasovania, teda do 20:00 hod., tieto pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Volič môže v spojených voľbách voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Preukázanie totožnosti po vstupe do volebnej miestnosti je tak nielen súčasťou overenia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či je volič oprávnený hlasovať vo volebnej miestnosti, do ktorej sa dostavil.