Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.06.2018

14/2018

jedálne kupóny

506,24 EUR Päťstošesť € 24/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

14.06.2018

15/A/2018

vývoz odpadov v zmysle zmluvy č. 14/POHa/2012 v termíne od 01.06.2018 do 31.12.2018

neuvedená

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

28.05.2018

15/2018

úprava MK k rodinnému domu s.č. 127, rozvoz makadamu a jeho úprava na MK k rodinnému domu č. 55

0,00 EUR neuvedená

Ján Pazera

Obec Reľov

23.05.2018

13/2018

výstroj a výzbroj pre DHZO v Reľove

1 398,60 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatosem € 60/100

FIRE systém, Nová Korňa

Obec Reľov

21.05.2018

11/2018

makadam na opravu miestnych komunikácii v obci Reľov

neuvedená

EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.

Obec Reľov

25.04.2018

12/2018

oprava rozvodov a rozvádzačov v kultúrnom dome v Reľove

neuvedená

SIČÁR, r.r.o., Spišské Hanušovce

Obec Reľov

19.04.2018

10/2018

knihy do knižnice

160,00 EUR Jednostošesťdesiat €

Kníhkupectvo Knihy pre každého, Bratislava

Obec Reľov

04.04.2018

9/2018

jedálne kupóny

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

19.02.2018

08/2018

tlačivá Poštových poukazov na účet - 500 ks

0,00 EUR neuvedená

Slovenská pošta, a.s., Bratislava

Obec Reľov

08.02.2018

07/2018

výroba a montáž plotových dielcov z oceľových profilov podľa osobného dojednania - 45 bm

4,00 EUR Štyritisícosemstošesťdesiat €

Peter Kriššák Matiašovce

Obec Reľov

09.02.2018

06/2018

Civilná ochrana, revue pre ochranu obyvateľstva - predplatné pre rok 2018

7,09 EUR Sedem € 09/100

CBTČ MV SR Topoľčianky, pracovisko Slovenská Ľubča

Obec Reľov

07.02.2018

05/2018

exteriérová mapa na plastovej tabuli, turistická a cyklistická mapa Spišská Magura - Pieniny dokúpe

390,30 EUR Tristodeväťdesiat € 30/100

VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová

Obec Reľov

25.01.2018

04/2018

doplnenie nadzemného vedenia a svietidiel verejného osvetlenia v obci Reľov podľa osobnej miestnej o

596,88 EUR Päťstodeväťdesiatšesť €88/100

Jozef Sičár, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

25.01.2018

03/2018

ostatné služby - výmena RVO v obci Reľov

975,67 EUR Deväťstosedemdesiatpäť € 67/100

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Reľov

04.01.2018

02/2018

spracovanie projektovej dokumentá- cie pre stavebné povolenie pre stavbu pod názvom "Obnova budovy O

996,00 EUR Deväťstodeväťdesiatšesť €

Ing. Vladimír Kačmár - MC 44 , Prešov

Obec Reľov

23.01.2018

01/2018

- oprava uzemnenia Dom smútku - úprava rozvadzača RVO - oprava linky VO - časť Hágy - oprava vere

898,51 EUR Osemstodeväťdesiatosem € 51/100

Jozef Sičár, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

27.12.2017

25/2017

vianočný koncert - 25.12.2017

150,00 EUR Jednostopäťdesiat

Ing.Art.Lukáš Marhefka, Ramagu produkcia

Obec Reľov

20.12.2017

24/2017

jedálne kupóny

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

24.11.2017

23/2017

poradenstvo pre projekt: Komunitné centrum v obci Reľov a vypracovanie žiadosti o získanie NFP z Pro

500,00 EUR Päťsto €

Diervilla, spol. s r.o., Prešov

Obec Reľov

24.11.2017

22/2017

poradenstvo pre projekt: Rekonštrukcia Domu nádeje v obci Reľov a vypracovanie žiadosti o získanie N

500,00 EUR Päťsto €

Diervilla, spol. s r.o., Prešov

Obec Reľov

24.11.2017

21/2017

kultúrny program pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša na deň 03.12.2017 a mikulášske balíčky

377,50 EUR Tristosedemdesiatsedem € 50/100

Divadlo Ramagu

Obec Reľov

03.10.2017

19/2017

jedálne kupóny

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

18.09.2017

18/2017

rekultivácia divokej skládky odpadu v lokalite pri Stnpniku, zarovnanie povrchu návozom zeminy

360,00 EUR Tristošesťdesiat €

Ján Pazera

Obec Reľov

21.09.2017

17/2017

projektová dokumentácia pre stavbu Hasičskej zbrojnice Obce Reľov

1,00 EUR Jedentisícosemsto €

Ing. Štefan Vilga, Sp.Belá

Obec Reľov

21.08.2017

16/2017

krovinorez - 2 ks

201,90 EUR Dvestojedna € 90/100

Zuzana Hideghétyová, Eliašovce

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: