Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.11.2019

1911054

zabezp.výkonu činnosti ZO

60,00 EUR Šesťdesiat €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

14.11.2019

20190387

kancel.papier, renovácia HP

41,52 EUR Štyridsaťjeden € 52/100

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

11.11.2019

5536224093

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

5536224099

telefón

22,91 EUR Dvadsaťdva € 91/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

5536228402

telefón

10,98 EUR Desať € 98/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

5536237596

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

7292514865

EE

178,55 EUR Jednostosedemdesiatosem € 55/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.11.2019

7294521673

EE

158,72 EUR Jednostopäťdesiatosem € 72/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.11.2019

1900362

vývoz odpad.vôd z ČOV Reľov na ČOV Sp.St.Ves

682,90 EUR Šesťstoosemdesiatdva € 90/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

07.11.2019

11019030

vypracovanie žiadosti pre projekt: "Novostavba dvoch lávok cez potok a parkoviska pri cintoríne" a v

1 260,00 EUR Jedentisícdvestošesťdesiat €

Ekoslov Consulting, s.r.o., Prešov

Obec Reľov

04.11.2019

311019021

proj.práce na stavbe "Reľov - obnova zásobného potrubia a ČS"

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto €

Ing. Šimon Štupák, Lendak

Obec Reľov

04.11.2019

31190162

vytýčenie potrubia, doprava

98,98 EUR Deväťdesiatosem € 98/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

04.11.2019

219400877

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

04.11.2019

7462572510

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.11.2019

4490220704

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

04.11.2019

19100450

aerofoto - vyúčt.faktúra

70,80 EUR Sedemdesiat € 80/100

CBS spol. s.r.o., Kynceľová

Obec Reľov

29.10.2019

7901090908

jed.kupóny-záloh.faktúra

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

24.10.2019

19754

práce podľa zadania na PC-2 (údržba PCsiete, upgrade softveru, inštalácia HDD...)

807,12 EUR Osemstosedem € 12/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

24.10.2019

12019

nájomné za C-KN parc.č. 5

130,00 EUR Jednostotridsať €

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Reľov

Obec Reľov

21.10.2019

8300103748

predpl.Účtovníctvo ROPO a OBCÍ na rok 2020

89,00 EUR Osemdesiatdeväť €

Wolters Kluwer, s.r.o.,

Obec Reľov

21.10.2019

2019217

kataster 2019

35,00 EUR Tridsaťpäť €

Danka Tkáčová - DM-Servis Kapušany

Obec Reľov

16.10.2019

5531575738

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

16.10.2019

5531567536

telefón

14,62 EUR Štrnásť € 62/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

16.10.2019

5531562356

telefón

22,90 EUR Dvadsaťdva €90/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

16.10.2019

5531562350

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: