Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.06.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307524C

5100307524C

0,00 EUR Nula € 0/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

25.05.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

0,00 EUR Nula € 0/100

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

25.05.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

neuvedené

neuvedená

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

25.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

51/2018

90,00 EUR Deväťdesiat €

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

18.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072P130061

072PO130061

87 980,88 EUR Osemdesiatsedemtisícdeväťstoosemdesiat € 88/100

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Reľov

30.04.2018

Zmluva o poskystnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

38864

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

10.04.2018

Zámenná zmluva na pozemok č. 1/2018

01/2018

0,00 EUR Nula € 0/100

Ing. Stanislav Marhefka a manželka Mária Marhefková

Obec Reľov

01.03.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1

0,00 EUR neuvedená

Natur - Pack, a.s.

Obec Reľov

01.02.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

5190039678

9,75 EUR Deväť € 75/100

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

23.01.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000074055Z

podľa platného sadzobníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Reľov

23.10.2017

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08

95/08

1 544,59 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri € 59

W-Control, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

16.08.2017

Dohoda č. 17/46/054/112 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3 podľa §54 ods. 1 p

17/46/054/112

7 117,21 EUR Sedemtisícjednostosedemnásť € 21/100

Úrad práce,soc.vecí a rodiny, Kežmarok

Obec Reľov

30.06.2017

Dohoda č. 17/46/012/35 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

17/46/012/35

0,00 EUR Nula €

Úrad práce,soc.vecí a rodiny, Kežmarok

Obec Reľov

23.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

37773

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Reľov

19.05.2017

Úrazové poistenie UoZ počas AČ formou menších obecných služieb pre obec

5190034349

16,25 EUR Šestnásť € 25/100

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

19.05.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva

2000/590

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosem €

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

30.03.2017

Kúpna zmluva

004/2017

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto €

Mária Rackovská, rod. Štefaňáková, Ing. František Marhefka

Obec Reľov

20.03.2017

Zámenná zmluva

bez čísla

100,00 EUR Jednosto eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Reľov

Obec Reľov

12.03.2017

Mandátna zmluva

bez čísla

900,00 EUR

Žaneta Lacková, Sp.Belá

Obec Reľov

01.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

21/2017

260,25 EUR

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

15.11.2016

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08

95/08

1 544,59 EUR

W-Control, s.r.o

Obec Reľov

10.11.2016

Zmluva o pripojení

24ZVS 0000035696G

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Reľov

Zmluva č. 519/2016/2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK

1 000,00 EUR

Prešovský samosprávný kraj

Obec Reľov

Zmluva o dodávke pitnej vody Reľov 133

Zmluva o dodávke pitnej vody Reľov 133

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

obec

Zmluva o dodávke pitnej vody Reľov 19

Zmluva o dodávke pitnej vody Reľov 19

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: