Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.12.2019

1051903747

vývoz VOK, zneškodnenie, poplatok za uloženie

149,48 EUR Jednostoštyridsaťdeväť € 48/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

16.12.2019

1051903746

vývoz TKO, elektroodpadu

166,68 EUR Jednostošesťdesiatšesť € 68/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.12.2019

5540886411

telefóny

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2019

5540886417

telefóny

23,86 EUR Dvadsaťtri € 86/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2019

5540890344

telefóny

10,33 EUR Desať € 33/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2019

5540899780

telefóny

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

05.12.2019

901371347

podtatranské noviny

19,50 EUR Devätnásť € 50/100

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Reľov

05.12.2019

10194011

obecné noviny predpl.

280,80 EUR Dvestoosemdesiat € 80/100

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

03.12.2019

7446435558

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.12.2019

219400960

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.12.2019

4440428275

zemný plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.12.2019

19999273

mikulášske balíčky

180,00 EUR Jednostoosemdesiat €

COOP Jednota Poprad, veľkosklad Kežmarok

Obec Reľov

14.11.2019

61190147

stavebné práce vykonané v zmysle ZoD č.10/2002 a nasledujúcich dodatkov na stavbe: Kanalizácia a ČOV

157 894,74 EUR Jednostopäťdesiatsedemtisícosemstodeväťdesiatštyri € 74/100

Arprog, a.s., Poprad

Obec Reľov

28.11.2019

2019126

vianočné ozdoby a hliníkové rámy na VO

1 994,88 EUR Jedentisícdeväťstodeväťdesiatštyri € 88/100

Elpromont Tatry, s r.o., Huncovce

Obec Reľov

18.11.2019

1900369

hydrologické údaje o toku podľa skut.nákladov - spracovanie správy s hodnotením prevádzky ČOV 1, ČO

964,80 EUR Deväťstošesťdesiatštyri € 80/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

18.11.2019

1051903401

odvoz TKO, NO, zneškodnenie TKO

160,79 EUR Jednostošesťdesiat € 79/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

18.11.2019

1051903400

pristavenie VOK

78,00 EUR Sedemdesiatosem €

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.11.2019

1911054

zabezp.výkonu činnosti ZO

60,00 EUR Šesťdesiat €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

14.11.2019

20190387

kancel.papier, renovácia HP

41,52 EUR Štyridsaťjeden € 52/100

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

11.11.2019

5536224093

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

5536224099

telefón

22,91 EUR Dvadsaťdva € 91/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

5536228402

telefón

10,98 EUR Desať € 98/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

5536237596

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

7292514865

EE

178,55 EUR Jednostosedemdesiatosem € 55/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.11.2019

7294521673

EE

158,72 EUR Jednostopäťdesiatosem € 72/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: