Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 072PO130061

č. 2

neuvedená

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Reľov

21.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 072PO130061

1

neuvedená

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Reľov

11.09.2018

Zmluva o poskytovaní fotografických služieb GOOGLE BUSINSS VIEW

neuvedené

220,00 EUR Dvestodvadsať €

Alphabet, s.r.o., Košice

Obec Reľov

09.07.2018

Záložná zmluva NCRZP č. 477/CC/18-ZZ1 - zriadenie záložného práva

477/CC/18-ZZ1

87 980,88 EUR Osemdesiatsedemtisícdeväťstoosemdesiat € 88/100

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

09.07.2018

Zmluva o úvere č. 477/CC/18

477/CC/18

87 980,88 EUR Osemdesiatsedemtisícdeväťstoosemdesiat € 88/100

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

28.06.2018

Zmluva o Elektronickej službe Business24

neuvedené

neuvedená

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

28.06.2018

Zmluva o účte Komunal

neuvedené

neuvedená

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

28.06.2018

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

neuvedené

neuvedená

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

11.06.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307524C

5100307524C

0,00 EUR Nula € 0/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

25.05.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

0,00 EUR Nula € 0/100

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

25.05.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

neuvedené

neuvedená

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

25.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

51/2018

90,00 EUR Deväťdesiat €

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

18.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072P130061

072PO130061

87 980,88 EUR Osemdesiatsedemtisícdeväťstoosemdesiat € 88/100

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Reľov

30.04.2018

Zmluva o poskystnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

38864

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

10.04.2018

Zámenná zmluva na pozemok č. 1/2018

01/2018

0,00 EUR Nula € 0/100

Ing. Stanislav Marhefka a manželka Mária Marhefková

Obec Reľov

01.03.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1

0,00 EUR neuvedená

Natur - Pack, a.s.

Obec Reľov

01.02.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

5190039678

9,75 EUR Deväť € 75/100

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

23.01.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000074055Z

podľa platného sadzobníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Reľov

23.10.2017

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08

95/08

1 544,59 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri € 59

W-Control, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

16.08.2017

Dohoda č. 17/46/054/112 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3 podľa §54 ods. 1 p

17/46/054/112

7 117,21 EUR Sedemtisícjednostosedemnásť € 21/100

Úrad práce,soc.vecí a rodiny, Kežmarok

Obec Reľov

30.06.2017

Dohoda č. 17/46/012/35 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

17/46/012/35

0,00 EUR Nula €

Úrad práce,soc.vecí a rodiny, Kežmarok

Obec Reľov

23.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

37773

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Reľov

19.05.2017

Úrazové poistenie UoZ počas AČ formou menších obecných služieb pre obec

5190034349

16,25 EUR Šestnásť € 25/100

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

19.05.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva

2000/590

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosem €

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

30.03.2017

Kúpna zmluva

004/2017

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto €

Mária Rackovská, rod. Štefaňáková, Ing. František Marhefka

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: