Obsah

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na šk.rok 2017/2018 - UPSVaR KK, prac.Spišská Stará Ves, od.soc.vecí a rodiny, informuje

Typ: ostatné
Informácia pre poberateľov prídavku na dieťa


Zdroj: UPSVaR KK, odbor soc.vecí a rodiny

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Kežmarok, odbor sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Sp.Stará Ves oznamuje poberateľom prídavku na dieťa, že pre účely posúdenia nároku na ďalšiu výplatu, v zmysle platného zákona o prídavku na dieťa, je  p o t r e b n é    p r e d l o ž i ť   p o t v r d e -  ni e    o   n á v š t e v e    s t r e d n e j ,   r e s p.   v y s o k e j    š k o l e   na školský rok 2017/2018 u všetkých denne študujúcich nezaopatrených detí, po ukončení povinnej školskej dochádzky, do 25 rokov veku.

Potvrdenie o návšteve školy je potrebné doložiť do konca septembra 2017. Tento nárok sa uplatňuje podľa miesta trvalého bydliska na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, odbor sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Spišská Stará Ves - p.Margita Frankovská

 


Príloha

Vytvorené: 26. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 26. 9. 2017 08:29
Autor: admin